ثبت شرکت ها و ثبت برند

مبحث دوم :در صورت تراضی تمام شرکا
انحلال شرکت از اهمیت برابر با ایجاد آن برخوردار است . به همین دلیل همان گونه که برای تاسیس شرکتهای تضامنی و نسبی امضای همه موسس در پای اسناد تاسیس ضرورت دارد ، جهت انحلال آنها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است . با وجود شرط اتفاق آراء دیگر ضرورتی به تفکیک رای بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد . بدیهی است این شیوه ازانحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده لکن هنوز به پایان مدت زیان باقی است اعمال می گردد.