ثبت شرکت ها و ثبت برند


to Abandon the registration of a mark
اعراض کردن از ثبت یک علامت تجاری
با توجه به مجموع قوانین و مقررات داخلی ایران و همچنین معاهدات بین المللی مربوط به علامت تجاری، اعراض از ثبت یک علامت تجاری برای صاحب علامت تجاری امکان پذیر است.