ثبت شرکت ها و ثبت برند

اعراض کردن از (ثبت ) اختراع                                                                                                                       to Abandon patent
مخترع می تواند با توجه ب قوانین و مقررات داخلی و همچنین مفاد معاهدات بین المللی مربوط به اختراع، از ثبت اختراع خود صرف نظر و اعراض نماید.