ثبت شرکت ها و ثبت برند

الزامات قطعی (حتمی)                                                                                         Absolute requirements
تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع،تاریخ دریافت اظهارنامه است مشروط بر این که در زمان دریافت اظهارنامه، حداقل شرایط و الزاماتی محقق باشد. از جمله شرایط این است که متقاضی ضمن تعیین سمت خود در اظهارنامه تقدیمی، در خواست ورقه اختراع کرده و اختراع ادعایی را نیز توصیف کرده باشد.
در حقوق داخلی ماده 22 آیین نامه قانون ثبت علائم و اختراعات الزامات و شرایطی را برای اظهارنامه اختراع تعیین کرده است و در صورتی که اظهارنامه تسلیمی فاقد آن شرایط باشد اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد آن را تکمیل در غیر این صورت اظهارنامه را رد می کند.