ثبت شرکت ها و ثبت برند

در دسترس عموم قرار دادن ( قرار گرفتن)                            to make ~ to the public  -  Accessible
در حقوق داخلی با توجه به ماده 42 قانون ثبت علائم و اختراعات، افراد می توانند پس از صدور ورقه اختراعات، افراد می توانند پس از صدور ورقه اختراع تحت شرایطی به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع مراجعه کنند.