ثبت شرکت ها و ثبت برند

اکتساب، تحصیل، تملک، تصاحب    Acquisition                                                                                                                    
به « Acquisition of the right» مراجعه شود.