ثبت شرکت ها و ثبت برند

دعوی نقض علامت تجاری                                                                                    Action for infringement of a mark
استفاده از علامت ثبت شده مربوظ به هر کالا یا خدمتی که علامت برای آن ثبت شده توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک می باشد. مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت به طریق فوق استفاده کند و یا علیه هر شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً متتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوی کند.