ثبت شرکت ها و ثبت برند


اجازه دادن، تصویب کردن، پذیرفتن، اعطاکردن                                                                                                               to Allow
این لغت در متون مربوط به حقوق مالکیت معنوی به معنای پذیرفتن آمده است. به عنوان مثال اگر اظهارنامه ای که مخترع یا وکیل او برای ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می کند واجد شرایط قانونی لازم باشد و از سوی ادره مالکیت صنعتی اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود در این صورت این اظهارنامه از سوی اداره پذیرفته می شود. همین طور اگر اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی این اظهارنامه را می پذیرد.