ثبت شرکت ها و ثبت برند


to Amend the claims in a patent application
اصلاح کردن ادعاها در یک اظهارنامه اختراع
براساس بند (1) ماده 19 معاهده همکاری ثبت اختراع، متقاضی پس از دریافت گزارش جستجوی بین المللی، این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم نماید. هم زمان با این اقدام مشارالیه می تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آیین نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی که این اصلاحیه ها ممکن است بر توصیف و
نقشه ها داشته باشند را مشخص نماید.