ثبت شرکت ها و ثبت برند

متقاضی، درخواست کننده                                                                                                                                           Applicant 
این لغت در اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنای متقاضی یا در خواست کننده آمده است.
به موجب بند (3) ماده 4 معاهده همکاری ثبت اختراع، تقاضا بایدحاوی نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرره
درباره متقاضی و نماینده او در صورت وجود نماینده باشد.
در حقوق داخلی همان طور که در ماده 22 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است، اظهارنامه که برای ثبت اختراع داده می شود، باید به فارسی تنظیم شده، دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده باشد.
در سایر اسناد بین المللی به علائم تجاری و طرح های صنعتی و همین طور در قوانین داخلی مربوطه، به هنگام بحث از اطهارنامه، به متقاضی یا در خواست کننده اشاره شده است.