ثبت شرکت ها و ثبت برند

( ماهیت محرمانه ) اظهارنامه                                                                                         Application - confidential nature of an
این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است .
به موجب ماده 30 معاهده، دفتر بین المللی، مراجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی به آنها اظهارنامه دسترسی داشته باشند مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.