ثبت شرکت ها و ثبت برند

هزینه ا ظهار نامه                                                                                                                                         Application fee
به اظهار نامه ثبت اختراع، علائم تجاری یا نشانه های جغرافیایی حق الثبت تعلق می گیرد. بر اساس ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات، اظهارنامه ثبت و قتی قبول می شود که مخترع یا نماینده او 5 ریال طلا برای اظهار و لااقل حق الثبتی را که به موجب ماده 34 برای سال اول مقرر است نقداض تأیه نماید. البته به موجب ردیف یک از بند (و) ماده ا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، حق الثبت اظهارنامه اختراع برای اتباع خارجی 3500 ريال و برای اتباع داخلی 300ريال تعیین شده است.