ثبت شرکت ها و ثبت برند

اظهارنامه برای کسب ورقه اختراع                                                                                    Application for the grant of a patent
مخترع برای اخذ ورقه اختراع بدواً باید اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. اداره مالکیت صنعتی در صورتی که اظهارنامه تسلیمی را واجد شرایط مقرر در قانون و آیین نامه تشخیص دهد ضمن قبول آن، اخترع را در دفتر مخصوصی به ثبت خواهد رساند. پس از ثبت اختراع، ورقه اختراع به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود. ضمناً مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.( مواد 33،32،31،30 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات).
البته در چارچوب معاهده همکاری ثبت اختراع  (PCT) نیز تسلیم یک اظهارنامه بین المللی برای اخذ ورقه اختراع لازم و  ضروری به نظر می رسد. ( ماده 3 معاهده همکاری ثبت اختراع).