ثبت شرکت ها و ثبت برند


Application for the registration of a mark                                                                
اظهارنامه برای ثبت یک علامت
درخواست ثبت یک علامت در چارچوب پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری نیازمند تسلیم یک اظهارنامه یا تقاضانامه بین المللی است. هر اظهارنامه، بین المللی که طبق پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده در آیین نامه ارائه خواهد گردید. ادارة مبدأ، گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود در تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی حسب مورد، موجود است. ( ماده 3 پروتکل)
با توجه به ماده 1 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت یک علامت تجاری نیازمند تسلیم اظهارنامه  به اداره مالکیت صنعتی است. این اظهارنامه با توجه به قوانین و مقررات مربوط باید حاوی اطلاعات و همچنین ضمائمی باشد. در صورتی که اظهارنامه تسلیمی واجد شرایط مقرر در قانون و آیین نامه مربوط باشد، اداره مالکیت صنعتی آن را می پذیرد.