ثبت شرکت ها و ثبت برند


Application - international publication of an international                                                          
انتشار بین المللی یک اظهارنامه بین المللی
این عبارت در بند (1) ماده 29 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است. به موجب این بند، تا آنجا که به حمایت از حقوق متقاضی در یک کشور تعیین شده مربوط می شود آثار انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی در آن کشورد با رعایت مقررات بندهای (2) تا (4) این ماده همان آثاری خواهد بود که قانون ملی کشور تعیین شده برای انتشار الزامی اظهارنامه های ملی بررسی نشده درداخل مقرر می دارد.