ثبت شرکت ها و ثبت برند

اظهارنامه ملی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
این اصطلاح در بند (6) ماده 2 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. بر اساس این بند از ماده فوق الذکر، اظهارنامه ملی به معنای اظهارنامه برای ورقه های اختراع ملی و ورقه های اختراع منظقه ای به جز اظهارنامه هایی است که به موجب این معاهده تسلی شده است.