ثبت شرکت ها و ثبت برند

اظهارنامه برای حمایت از  اختراع
این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
به موجب بند (1) ماده 1 معاهده همکاری ثبت اختراع، کشورهای طرف این معاهده، اتحادیه ای را به منظور همکاری در تسلیم اظهارنامه، جستجو و بررسی اظهارنامه های حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می دهند. این اتحادیه به نام اتحادیه بین المللی در ثبت اختراعات نامیده می شود.