ثبت شرکت ها و ثبت برند


Application- priority          
اظهارنامه دارای حق تقدم
با توجه به شق (1) بند (الف) ماده 4 کنوانسیون پاریس، هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهارنامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا........... و یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد، در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه، در مهلت مقرره ( برای اختراع 12 ماه و برای علامت تجاری 6 ماه ) از حق تقدم برخوردار خواهد شد.