ثبت شرکت ها و ثبت برند

Application - publication of
انتشار اظهارنامه
با توجه به معاهده قانون اختراع و همچنین معاهده همکاری ثبت اختراع، اظهارنامه مربوط به اختراع بلافاصله پس از اختراع، اظهارنامه مربوط به اختراع بلافاصله پس از خاتمه مدت 18 ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا از تاریخ حق تقدم منتشر می شود.