ثبت شرکت ها و ثبت برند

Application - regional ~ under the PCT

اظهارنامه منطقه ای براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
براساس بند (5) ماده 2 معاهده همکاری برای ثبت اختراع اظهارنامه منطقه ای برای معاهده همکاری ثبت اختراع، به معنای اظهارنامه برای ثبت اختراع درسطح منطقه ای است.