ثبت شرکت ها و ثبت برند

Application subsequent
اظهار نامه لاحق
در رابطه با حق تقدم، اظهارنامه موخر یا لاحق باید راجع به همان موضوع اظهارنامه اول باشد که حق تقدم نسبت به آن ادعا می شود. به بیان دیگر، اختراع، نمونه اشیای مصرفی، علامت تجاری یا اختراع واحدی باید موضوع هر دو اظهارنامه باشد. با وجود این از اولین اظهارنامه ای که برای اختراعی داده شده، می توان به عنوان مبنای ( حق ) تقدم برای ثبت یک نمونه اشیای مصرفی استفاده کرد و برعکس.