ثبت شرکت ها و ثبت برند

واگذارکردن to Assign                                                                                                        
استعمال این لغت در اسناد مربوطه به حقوق مالکیت معنوی در فرضی است که صاحب ورقه اختراع یا علامت تجاری یا یک اثر ادبی و هنری کلیه حقوق مربوط را به کسی واگذار نماید. به عبارت دیگر در این عمل حقوقی، صاحبان حقوق مالکیت معنوی حقوق انحصاری مربوط را بدون محدودیت زمانی و هیچ گونه قید و شرط محدود کننده ای، به دیگری انتقال می دهند، به نحوی که به موجب این عمل حقوقی، مالکیت دارنده حق سلب و کلاً به انتقال گیرنده واگذار می شود.
این روش حقوقی جهت انتقال ورقه اختراع یا علامت تجاری با قرارداد بهره برداری به معنای اخص کلمه تفاوت دارد.
براساس ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات، دارنده ورقه اختراع می تواند مالکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.