ثبت شرکت ها و ثبت برند

واگذار کردن اظهارنامه ( اختراع، علامت ....)                                                                                        to Assign an application
این فرض در صورتی است که مخترع یا صاحب یک علامت تجاری کلیه حقوق مربوطه به اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی در رابطه با اختراع یا علامت تجاری را به دیگری واگذار نماید. در این صورت منتقل الیه جانشین مخترع یا صاحب علامت در ادامه اقدامات و تشریفات مربوط به ثبت اختراع یا علامت خواهد بود.