ثبت شرکت ها و ثبت برند

واگذار کردن ثبت علامت تجاری                                                                                             to Assign the registration of a mark
این فرض نیز دارای احکام مشابه با واگذار کردن یک علامت تجارتی است که  از ذکر چزئیات آن خودداری می شود.