ثبت شرکت ها و ثبت برند

جانشین، وکیل دعاوی، مشاور حقوقی     Attorney                                                                

در اصطلاح به معنای کسی است که برای اقدام کردن ب جای شخص دیگری انتخاب یا مجوز گرفته باشد. این لغت در ماده 49 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است.
به موجب این ماده، هر وکیل دعاوی، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهارنامه بین المللی تسلیم شده است دارای حق اقدام قانونی باشد، واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین المللی و مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی در ارتباظ با آن اظهارنامه خواهد بود.
با توجه به حقوق داخلی و به استناد مواد (1) و (22) آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، اظهارنامه برای ثبت علامت تجاری یا اختراع می تواند توسط وکیل صاحب حق به داره مالکیت صنعتی تسلیم شود. در چنین فرضی، اسم و اقامتگاه وکیل در تهران باید در اظهارنامه تقدیمی مشخص شود.
همچنین با توجه به ماده 23 آیین نامه قوق  اذکر، اگر اظهارنامه توسط وکیل صاحب حق تقدیم شده باشد، وکالتنامه باید به صمیمه اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی تسلیم گردد.