ثبت شرکت ها و ثبت برند

دارای سابقه کهن ( چند پشت به عقب برگشته)                                                                                                     Backcrossing
با توجه به ماده 14 کنوانسیون بین المللی برای حمایت از ارقام جدید گیاهی، رقم های مشتق شده پایه ممکن است از انتخاب رقم های منحصر به فرد متفاوت از رقم های گیاهی نخستین، چند پشت به عقب برگشته یا از تغییر شکل به وسیله مهندسی ژنتیک به دست آمده باشد.