ثبت شرکت ها و ثبت برند

سابقه فنی، سابقه دانش مربوط  Background art                                                                     
متقاضی ثبت اختراع باید ضمن توصیف اختراع، به سابقه فنی یا دانش مریوط، و به طور کامل به مستندات آنها نیز اشاره نماید. این امر در فهم اختراع، جستجو و بررسی اختراع نقش مهمی دارد.