ثبت شرکت ها و ثبت برند

ثبت اصلی  Basic Registration                                                                                  
اگر متقاضی ثبت علامت تجاری، علامت خود را در ادارهمبدأ به ثبت برساند می تواند به اسنتاد آن و با رعایت مقررات پروتکل مادرید علامت خود را در دفتر ثبت بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ثبت و حمایت از علامت خود را در قلمرو طرف های متعاهد پروتکل تضمین نماید.