ثبت شرکت ها و ثبت برند

استفاده از حق تقدم                          Benefit of priority                                                  
این اصطلاح در کنوانسیون پاریس به معنای استفاده از حق تقدم آمده است.
بر اساست بند (5) ماده 4 مکرر کنوانسیون پاریس، گواهینامه های حق اختراعی که با استفاده از حق تقدم در کشورهای مختلف اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت به همان اندازه ای خواهد بود که ورقه های اختراع بدون استفاده از حق تقدم درا می باشند.