ثبت شرکت ها و ثبت برند


Bibliographic data of a patent document                                                                
فهرست اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد اختراع
براساس موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی بین المللی اختراعات، تکنولوژی به 8 بخش و حدود 67000 زیر مجموعه تقسیم شده است. هر زیر مجموعه دارای یک نماد یا شماره متشکل از شماره نماهای عربی و حروف الفبای لاتین است. نشانه های طبقه بندی بین المللی اختراعات در هر سند اختراع درج می گردد که از این گونه اسناد حدود /000/000/1 عدد هر سال در مدت حدود 10 سال گذشته منتشر شده اند.
نشانه های مربوط توسط ادارهملی یا منطقه ای که سند اختراع صادر می کند تعیین می شوند. یکی از آثار و مزایای مهم این طبقه بندی بازیابی اسناد اختراع در هنگام جستجو برای یافتن (( سابقه افشای قبلی)) است. این گونه بازیابی برای مقامات صادر کننده تصدیق اختراع، مخترعین، واحدهای پژوهشی و توسعه و سایر مراکز مرتبط با توسعه تکنولوژی ضروری و مورد نیاز است.
همان طور که در مقدمه معاهده همکاری ثبت اختراع نیز آمده است، اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد اختراع
می تواند به ترویج توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کندو فهرست اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد اختراع، دسترسی عموم را به اطلاعات فنی موجود در اسنادی که اختراعات جدید را توصیف می نماید، تسهیل و تسریع می نماید.