ثبت شرکت ها و ثبت برند

پرورش دهنده Breeder                                                                                                        با توجه به بند (4) ماده 1 کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی، پرورش دهنده به معنی کسی است که یک گونه و ارقام گیاهی را پرورش، کشف و توسعه داده است. کارفرما و جانشین رسمی شخص فوق الذکر نیز تحت شرایطی می توانند به عنوان (( پرورش دهنده )) تلقی گردند.