ثبت شرکت ها و ثبت برند


حقوق پرورش دهنده       Breeder right                                                                                   
با توجه به ماده 14 کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی، پرورش دهنده می تواند دارای حقوقی از قبیل تولید، تولید مجدد، عرضه برای فروش، صادرات، واردات و .......باشد.