ثبت شرکت ها و ثبت برند

ابطال کردن ورقه اختراع                                                                            to cancel a paten
قانونگذار داخلی تحت شرایطی ابطال ثبت یا ورقه اختراع را پیش بینی کرده است. علاوه بر ماده 37  قانون ثبت علائم و اختراعات که در آن موارد ابطال ورقه اختراع پیش بینی شده است، به موجب ماده 61 آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، هرکس بخواهد ابطال ورقه اختراع را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران ( دادگاه عمومی تهران ) دادخواست بدهد.
دادخواست مزبور باید دارای ضمایم زیر باشد:
1-    مستخرجة گواهی شده از شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات مشعر بر ثبت علامت یا ورقة اختراعی که ابطال آن تقاضا می شود.
2-    اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض.
3-    وکالتنامه در صورتی که دادخواست وکالتاً داده شده باشد.