ثبت شرکت ها و ثبت برند

ابطال کردن ثبت علامت تجارتی  to cancel the registration of a mark                               
این اصطلاح در ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.
در حقوق داخلی هم در موارد 16 قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین ماده 61 آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات موارد اعتراض به علامت ثب شده و نحوه و مرجع تقدیم دادخواست ابطال یه صراحت مشخص شده است.