ثبت شرکت ها و ثبت برند

ابطال Cancellation                                                                                                       

این واژه در اسناد مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنی از بین رفتن اعتبار یک سند از قبیل سند اختراع به کار رفته است.
در شق (2) بند (ج) ماده 5 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی این لغت مورد استعمال قرار گرفته است.
به استناد این شق از ماده فوق الذکر، اگر صاحب علامت صنعتی یا علامت تجاری آن علامت را در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به صورتی به کار برد که از لحاظ عناصر با شکل ثبت شده مغاییر باشد، ولی صفت مشخص علامت ثبت شده را تغییر ندهد این کار باعث ابطال علامت و سلب حمایت از آن نخواهد شد.