ثبت شرکت ها و ثبت برند

ابطال ثبت علامت تجاری                                     Cancellation of the registration of a mark
این اصطلاح در شق (2) بن (ج) ماده 5 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی استعمال شده است.
به اصطلاح «  Cancellation» مراجعه شود.