ثبت شرکت ها و ثبت برند


اجرا کردن اختراع to carry out an invention                                                                 
متقاضی ثبت اختراع باید در توصیف اختراع ادعایی با ذکر مثال ها و درصورت وجود نقشه با اشاره به آن، بهترین روش برای اجرای اختراع را ذکر کند.