ثبت شرکت ها و ثبت برند

Catchword index of the international patent classification                                        
ضمیمه راهنمای طبقه بندی بین المللی اختراع
به اصطلاحCatchword index of the international patent classification  » مراجعه شود.