ثبت شرکت ها و ثبت برند

گواهینامه الحاقی  Certification of addition                                                                       

این اصطلاح در بند (4) ماده 10 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است . به موجب بند مذکور، اظهارنامه از ورقه اختراع، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشد مانند ورقه های اختراع وارداتی و ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهینامه الحاقی و غیره.
گواهینامه الحاقی برای اضافاتی که روی اختراع ثبت شده قبلی صورت می گیرد صادر و اعطاء می گردد و این اضافات لازم نیست که موجب بهبود اختراع ثبت شدة قبلی شود.