ثبت شرکت ها و ثبت برند

گواهینامه ثبت علامت                                         Cancellation of the registration of a mark

اگر متقاضی ثبت یک علامت تجاری با رعایت کلیه قوانین و مقررات ماهوی و شکلی اظهارنامه ثبت یک علامت تجاری را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند اداره پس از احراز صحت احراز نامه مبادرت به ثبت علامت تجاری
می نماید.
براساس شق ( 1 ) بند ( الف ) ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، هر علامت صنعتی یا تجارتی که درکشور مبدأ مطابق قانون به ثبت رسیده به همان صورت در سایر کشورهای اتحادیه ثبت آن پذیرفته شده و مورد حمایت خواهد بود به  شرط این که مقررات انی ماده رعایت شده باشد. این گونه کشورها می توتانند قبل از اقدام به ثبت قطعی، ارائه گواهینامه ثبت آن علامت را در کشور مبدأ که از مراجع صلاحیتدار صادر شده باشد مطالبه نمایند. این گوتاهینتامه احتیاجی به تصدیق امضاء ندارد.
در حقوق داخلی، با توجه به ماده 11 آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، پس از ثبت علامت، تصدیقی که حاوی نکات زیر باشد با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود:
1-    تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2-    تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3-    اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-    نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
5-    تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص داده است.
6-    تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاً در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7-    تاریخ صدور تصدیق
8-    مدت اعتبار ثبت علامت
9-    امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیرکل ثبت اسناد و املاک
بر اساس ماده 12 آیین نامه، در ظرف سی روز پس از ثبت هر علامت، اداره ثبت باید آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 11 منتشر نماید.