ثبت شرکت ها و ثبت برند

تغییرات در اختراع  Changes in patent                                                                               

با توجه به ماده 17 پیش نویس معاهده قانون اختراع، صاحب اختراع تحت شرایطی می تواند از اداره ذی صلاح
درخواست تغییر در اختراع از حیث تضیق دایره حمایت، اصلاح اشتباهات آشکار و بدیهی و غیره را بنماید.