ثبت شرکت ها و ثبت برند

شخصیت، صفات ممتاز، خصوصیات Character                                                                       

به اصطلاح«Distinctive character of a mark»  مراجعه شود.