ثبت شرکت ها و ثبت برند

ویژه گی تمیزدهنده گی یک علامت                invention non – obvious ~ of an Character
علامت باید تمیزدهنده کالا و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت دیگر باشد.