ثبت شرکت ها و ثبت برند

Character non-obvious~of an invention
آشکار نبودن خصوصیات و ویژه گی یک اختراع
با توجه به ماده 33 معاهده همکاری ثبت اختراع، هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارتست از تدوین یک نظریه مقدماتی و غیر الزام آور درباره این سئوالات که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری است
( ناآشکار بودن) ُو کاربرد صنعتی دارد یا خیر.