ثبت شرکت ها و ثبت برند

کنترل و بررسی کردن یک اظهارنامه  to check an application                                                                     
براساس ماده 10 معاهده همکاری ثبت اختراع، اظهارنامه بین المللی باید به اداره دریافت کننده معین تسلیم شود که این دفتر آن را طبق مقررات این معاهده و آیین نامه کنترل و بررسی خواهد کرد.
در حقوق داخلی براساس ماده 3 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، دریافت کننده اظهارنامه مقدمتاً صحت تنظیم آن را مورد رسیدگی قرار می دهد.
براساس ماده 5 آیین نامه، هر اظهار نامه ظرف 15 روز از تاریخ وصول از جهات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1-    از لحاظ شکل برای ملاحظة این که درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پیش بینی شده در قانون و این آیین نامه می باشد. اگر نقایصی در اطهارنامه مشاهده شود مراتب به درخواست کننده کتباً اخطار می شود تا در موعد مناسب ( نسبت به ساکنین در ایران تا دو ماه و نسبت به ساکنین در خارجه تا شش ماه ) اقدام به رفع آنها بنماید. چنانچه مدت مزبورزف کافی نباشد درخواست کننده می تواند فقط برای یک مرتبه استمهال نماید.
2-    از جعت تطبیق طبقه ای که دخواست کننده ثبت علامت جهت کالای خود ذکر نموده با طبقات مربوط به نوع کالا . در صورت عدم مطابقت کالا یا طبقة مندرج در اظهارنامه از درخواست کنندة ثبت دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه بندی کالای مشروحه اقدام نماید.
3-    از لحاظ مطابقت علائم با شرایط مقرره در قانون و این آیین نامه.
براساس تبصره یک ماده 5 آیین نامه، از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در ماده یک قانون نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نیبت به مبدأ و کیفیت محصولات گمراه کند علامت مشخصة تجارتی محسوب
نمی شود.
همچنین با توجه به تبصره 2 ماده فوق، در مورد علامت تجارتی شباهت مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر، یا تلفظ یا کتابت یا به هرکیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه ندازد.
همان طور که در مواد 7 و 8 و 9 آیین نامه فوق آمده است، اگر در ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد که تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا در خواست کننده د رمدت مقرر در تکمیل آن اقدان ننماید شعبة شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات کتباً رد تقاضا را با ذکر علل به درخوناست کننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.
اگر تقاضای ثبت بعد از بررسی و کنترل مورد قبول قرار کیرد براساس ماده 7 آیین نامه، یک آگهی در رزنامه رسمی منتشر خواهد شد. سی روز بعد از انتشار آگهی اداره مالکیت صنعتی مکلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند. با توجه به مواد 28 و 29 آیین نامه، شعبه ثبت فعلائم و اتختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت تشریفات آن را مورد رسیدگی قرار داده و از تاریخ وصول اظهارنامه به دفتر، متصدی شعبة اختراعات، ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آن را الز لحاظ تطبیق با مقررات و آیین نامه حاضر مورد مظالعه قرار می دهد و در صورت نقص در اظهارنامه یا ضمائم مراتب را کتباً به درخواست کننده اطلاع و به او مهلت اعطاء می کند و بالاخره اگر درخواست کننده رففع تقص نکند یا اگر اظهارنامه با قوانین و مقررات مطابقت نکند رد می شود.