ثبت شرکت ها و ثبت برند

اوراق مربوط به ورقة اختراع Cited patent documents                                                             
همان طور که در مقدمه معاهده  همکاری ثبت اختراع آمده است در دسترس قرار دادن اسنادی که مستند صدور ورقه اختراع است می تواند تأثیر مهمی در ترویج و تسریع توسعه اتقتصادی در کشورهای در حال توسه داشته باشد.
در مقررات داخلی براساست ماده 42 قانون ثبت علائم و اختراعات، مراجعه به کلیة اختراع آزاد است و هرکس
می تواند از اسناد و اوراق مربوط یه ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تأدیه حقی که به موجب نظامنامه تعیین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.