ثبت شرکت ها و ثبت برند

اصلاح ادعا  Claim amendment of                                                                         
این اصطلاح در بند (1) ماده 19 معاهد همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. به موجب این بند، متقاضی پس از درباففت گزارش جستجوی بین المللی این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم نماید. همزمان با این اقدام، مشارالیه
می تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آیین نامه تسلیم نموده و پس از آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی که این اصلاحیه ها ممکن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشد را مسخص نماید.