ثبت شرکت ها و ثبت برند

ادعای واضح و منجز  Claim clear and concise                                                        
با توحه به ماده 6 معاهده همکاری ثبت اختراع، در ادعا یا ادعاها باید موضوعی که حمات برای آن در خواست
می شود، تعریف گردد. ادعاها باید واضح و منجز بوده و به وسیله توصیف کاملاً تأیید شوند.
با توجه به شق (2) بند ( د ) ماده 4 طرح ثبت اختراعات، ادعا باید واضح، مختصر و کاملاً با توصیف همراه باشد.