ثبت شرکت ها و ثبت برند

ادعای وابسته  Claim  dependent                                                                       
این اصطلاح در بند 4 ماده 6 آیین نامه معاهده همکماری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است.
بر اساس این بند ، هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد ادعای وابسته نامیده می شود. متقاضی باید به ادعای دیگر از طریق ارجاع، اشاره نماید. هر ادعای وابسته آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعایی است که به آن ارجاع می دهند در تحد امکان و به بهترین نحو عمل ممکن با یکدیگر دسته بندی می شوند.