ثبت شرکت ها و ثبت برند

ادعاهای  وابسته مرکب Claim  multiple dependent                                                     
با توجه به بند ( 4) ماده 6 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، هر ادعا که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع شود ادعای وابسته مرکب نامیده می شود. متقاضی باید در این فرض به ادعاهای دیگر از طریق ارجاع، اشاره نماید. ادعای وابسته مرکب دربرگیرنده کلیه محدودیت ها ی موجود در ادعاهای خاصی است که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد. کلیه ادعاهای واتبسته که به چند ادعای قبلی ارجاع مینمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یکدیگر دسته بندی می شوند.